Snel. Betaalbaar. Compleet.

Ruimtelijke onderbouwing

Indien een bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan, kan met een projectomgevingsvergunning worden afgeweken van dit plan als:

  • het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en
  • de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

 

In deze ruimtelijke onderbouwing komt een groot aantal onderwerpen aan de orde. Het gaat er bij een ruimtelijke onderbouwing om om aan te tonen dat uw plan onder meer:

  • past in het (ruimtelijk) beleid van rijk, provincie en gemeente;
  • in overeenstemming is met milieuwetgeving op het gebied geluidhinder, luchtkwaliteit (stof geur), bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, bodemkwaliteit, externe veiligheid;
  • geen verstoring betekent van archeologische waarden of voor de leefomgeving van planten en dieren;
  • voldoet aan regels met betrekking tot de waterhuishouding en wateraspecten.

 

De eisen die vanuit deze onderwerpen aan een plan en een ruimtelijke onderbouwing worden gesteld, verschillen van plan tot plan en zijn afhankelijk van de omvang van het project en de ruimtelijke ingreep. Of daadwerkelijk onderzoek nodig is, verschilt per initiatief.

BJZ.nu levert op dat punt maatwerk. Wij zijn, uit kostenoverweging, kritisch op het uitvoeren van onderzoeken. In de offertefase beoordelen wij al de onderzoeksvereisten zodat u met onze offerte de totale eindprijs in beeld heeft.

Naast de ruimtelijke onderbouwing verzorgen wij graag de benodigde onderzoeken voor u.

 

Waarom BJZ.nu?

BJZ.Nu ontzorgt en is úw partner op het gebied van het bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Of het nu een groot of klein project betreft, wij draaien onze hand nergens voor om en staan u met raad en daad bij.

Dit alles op een wijze die men van ons gewend is:

 

BJZ.nu is een bureau met jarenlange ervaring in het opstellen van ruimtelijke plannen.

Wij verzorgen voor u het gehele planproces, waar onder de contacten met de gemeente. Wij staan garant voor een vlot en efficiënt planproces.

Neem contact met ons op voor kostenopgave of een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.


 

Meer informatie

Terugbelbericht

Vrijblijvend adviesgesprek