Bestemmingsplan actualisatie kern Dwingeloo

Sector: Overheid
Regio: Westerveld

Resultaten

  • Actualiserend plan
  • Eenduidig planologisch kader
  • Gebaseerd op laatste inzichten

Voorliggend bestemmingsplan betreft het nieuwe, geactualiseerde bestemmingsplan voor de gehele bebouwde kom van Dwingeloo. De geldende bestemmingsplannen voor de kern Dwingeloo zijn op onderdelen verouderd en dient te worden herzien.

Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Dit betekent dat het bestemmingsplan is gericht op het ‘conserveren’ of ‘beheren’ van de bestaande (planologische) situatie in het plangebied. In het plan zullen dan ook geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die nog niet vervat zijn in een onherroepelijk bestemmingsplan of waarvoor anderszins een planologische procedure is afgerond of vergunning is verleend.

Overigens betekent het ‘conserveren’ of ‘beheren’ niet dat het bestemmingsplan geen enkele ontwikkeling mogelijk maakt. Kleinschalige ontwikkelingen blijven op basis van diverse flexibiliteitsbepalingen mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om op ondergeschikte onderdelen af te wijken van de bouw- en gebruiksregels.